Projekty EU

Projekt Vysočina - Backoffice

Společnost JŠ MIRAMARE, s.r.o. zahájila projekt podpory nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR v rámci Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl vyhlášen prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Identifikace projektu

  Název projektu: Zdokonalení odborných jazykových dovedností pracovníků a pracovnic z oblasti pozic v backoffice v kraji Vysočina
  Název výzvy: Kraj Vysočina - Výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 3.2

  Registrační číslo projektu:
  CZ.1.07/3.2.09/03.0017

 • Doba trvání podpory

  Předpokládané datum zahájení projektu: 01.03. 2012

  Předpokládané datum ukončení projektu: 31.08. 2013

 • Cíle projektu

  A) Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace dalšího vzdělávání
  - cílem projektu je vytvořit inovativní vzdělávací program, který pomůže cílové skupině (pracovníci v backoffice) zlepšit jazykovou vybavenost a efektivněji vykonávat svou práci
  - sníží se ohrožení účastníků nezaměstnaností, protože o profesionální zaměstnance na těchto pozicích je na trhu práce zájem
  B) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o dalším vzdělávání v kraji Vysočina
  - projekt realizovaný v Kraji a pro cílové skupiny z Kraje přináší nový vzdělávací program výuky jazyků (AJ, NJ) zaměřený na oblast administrativy - asistentky, personalistky, účetní apod.
  - již v průběhu analýzy jsme do diskuse o dalším vzdělávání zapojili řadu firem z kraje, další chceme oslovit při pilotním ověřování a v rámci publicity
  Cíle projektu dále vychází z těchto strategických dokumentů:
  - Program rozvoje kraje Vysočina
  2.1 Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních sil
  2.1.1 Rozvoj terciárního vzdělávání a vytváření regionálních struktur celoživotního vzdělávání a učení
  2.1.3 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na technologické změny

background

Podporované aktivity

Název podporované aktivity:
Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.

Projekty EU v Pardubickém kraji

Společnost FIEGO FORTE s.r.o. realizovala projekt podpory nabídky dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR v rámci Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl vyhlášen prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Identifikace projektu

  Zkrácený název projektu: Jazyková výuka ve stavebnictví
  Název projektu: Zefektivnění jazykové výuky pro techniky, administrativní pracovníky a management v oboru stavebnictví a oborů podobných v Pardubickém kraji
  Název výzvy:
  Pardubický kraj - Výzva č. 4 pro GP - oblast podpory 3.2

  Registrační číslo projektu:
  CZ.1.07/3.2.13/04.0050

 • Doba trvání podpory

  Zahájení projektu: 1. 4. 2013
  Ukončení projektu: 30. 4. 2014

 • Cíle projektu

  Cílem celého programu bylo připravit oborové kurzy AJ a NJ pro stavebnictví.
  Cíle projektu jsou v souladu s cíli OP VK a výzvy v Pardubickém kraji.
  Cílovou skupinou byli účastníci dalšího vzdělávání z Pardubického kraje. Projekt byl zaměřen na zaměstnance stavebních, projekčních firem a firem příbuzných oborů. V rámci projektu bylo vytvořeno 6 nových vzdělávacích programů AJ a NJ pro stavebnictví. Do projektu bylo zapojeno při pilotním ověřování celkem 72 osob (v 6 kurzech) s výkonem práce či bydlištěm na území Pardubického kraje.
  Po ukončení projektu bylo v rámci udržitelnosti (2 roky) realizováno všech 6 jazykových kurzů vytvořených v projektu včetně učebních podpor.

Projekty EU

Společnost Miramare Group s.r.o. zahájila projekt podpory nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR v rámci Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl vyhlášen prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Identifikace projektu

  Zkrácený název projektu: Cizí jazyk v KVK
  Název projektu: Rozvoj jazykových dovedností (NJ, AJ, RJ) v oblasti cestovního ruchu v Karlovarském kraji
  Název výzvy: Karlovarský kraj - Výzva č. 5 pro GP - oblast podpory 3.2
  Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

  Registrační číslo projektu:
  CZ.1.07/3.2.12/05.0001

 • Doba trvání podpory

  Zahájení projektu: 1.5. 2014
  Datum ukončení projektu: 30.6. 2015

 • Cíle projektu

  Cílem projektu je prostřednictvím dalšího vzdělávání a vytvořením nového vzdělávacího programu (VP) v oblasti cestovního ruchu zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnatelnost cílové skupiny a v důsledku také zlepšit kvalitu poskytovaných služeb v cestovním ruchu v Karlovarském kraji (KVK) a to vše v cizích jazycích, v německém, anglickém a ruském jazyce.

  VP bude vytvořen pro kombinovanou formu výuky, klasická prezenční forma a distanční forma a budou připraveny pro všechny tři již zmiňované jazyky. Hlavní vzdělávací oporou pro obě formy výuky bude e-learningová aplikace, která bude pro účastníky projektu dostupná 24 hodin denně. Další podporou jsou audioukázky pro všechny 3 jazyky s výslovností, frázemi aj.

  Prostřednictvím projektu budou vzděláváni účastníci dalšího vzdělávání, kteří absolvují pilotní ověřování a následně budou mít možnost získat Osvědčení o absolvování pilotního ověření.

  Smyslem a cílem realizace projektu je zvýšit konkurenceschopnost společností, firem, institucí i fyzických osob na trhu práce v KVK a zároveň prohloubit nabídku dalšího vzdělávání v tomto kraji.

  Do projektu budou zapojeny osoby splňující podmínky cílové skupiny pro tuto výzvu, které projdou pilotním ověřením VP. Jedná se o účastníky dalšího vzdělávání.
  Dalším cílem projektu je pokrýt potřeby KVK v oblasti cestovního ruchu v cizích jazycích a po pilotním ověření vzdělávací program upravit do finální podoby a připravit na dobu udržitelnosti a další následné využití v praxi v daných jazycích. VP podpoříme audioukázkami a též elektronicky, e-learningovou aplikací, což umožní např. jednodušší přístup i pro účastníky, kteří se nebudou moci účastnit všech prezenčních modulů.

  VP bude vypracován dle nejnovějších metod a postupů a to v souladu s nároky kladenými na danou oblast v daných jazycích. Vzdělávací program bude pilotně ověřen na třech skupinách po 13 účastnících ve městě Karlovy Vary. Na základě zpětných vazeb z pilotáží bude vzdělávací program upraven do finální podoby.

Plzeňský kraj - projekt strojírenství

Společnost Miramare Group s.r.o. zahájila projekt podpory nabídky dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR v rámci Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl vyhlášen prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Identifikace projektu

  Zkrácený název projektu: Strojírenský průmysl v AJ a NJ
  Název projektu: Tvorba a pilotní ověření vzdělávacích programů ve dvou jazykových mutacích (NJ, AJ) v oblasti strojírenského průmyslu v Plzeňském kraji
  Název výzvy: Plzeňský kraj - Výzva č. 5 pro GP - oblast podpory 3.2
  Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

  Registrační číslo projektu:
  CZ.1.07/3.2.02/05.0010
  Výše poskytnuté dotace: poskytnuta podpora v režimu "de minimis" ve výši
  1 167 088,44 Kč, tj. 42 439,58 Euro
  Způsob financování:
  85% z ESF a 15% ze státního rozpočtu ČR

 • Doba trvání podpory

  Doba trvání podpory:
  datum zahájení projektu: 1. 2. 2014
  datum ukončení projektu: 30. 4. 2015

 • Cíle projektu

  Cíle projektu:
  Projekt je zaměřen na tvorbu a následně pilotní ověření v oblasti strojírenského průmyslu pro tři profese (Technik kvality, Konstruktér, Servisní technik). Vzdělávací program (VP) bude vytvořen zcela nově včetně výukových podpor a to v německém a anglickém jazyce. V rámci projektu vznikne nejen tištěná a mluvená podoba (skripta, slovníky, audioukázky aj.), ale též bude vzdělávací program vytvořen v elektronické podobě a to jako e-learningová podpora.

  Celkem budou vytvořeny tři zcela nové VP pro tři profese ve strojírenském průmyslu ve dvou jazykových mutacích, v Aj a NJ. VP nejsou na sebe navázány, účastníci si budou moci vybrat, kterého vzdělávacího programu se v rámci pilotáže zúčastní. Samozřejmě mohou absolvovat všechny tři vzdělávací programy.

  Projekt je určen pro účastníky dalšího vzdělávání, kteří splňují podmínky cílové skupiny v Plzeňském kraji. Pilotáže budou probíhat ve dvou městech Plzeňského kraje, v Plzni a v Klatovech. Pilotážní skupiny budou tvořeny 12 účastníky.

Projekt stavebnictví

Společnost Miramare Group s.r.o. zahájila projekt podpory nabídky dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR v rámci Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl vyhlášen prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Identifikace projektu

  Zkrácený název projektu: Stavebnictví v NJ a AJ
  Název projektu: Tvorba a pilotní ověření vzdělávacích programů ve dvou jazykových mutacích (NJ, AJ) v oblasti stavebnictví v Plzeňském kraji
  Název výzvy: Plzeňský kraj - Výzva č. 5 pro GP - oblast podpory 3.2
  Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

  Registrační číslo projektu:
  CZ.1.07/3.2.02/05.0009

 • Doba trvání podpory

  datum zahájení projektu: 1. 2. 2014
  datum ukončení projektu: 30. 4. 2015
  Výše poskytnuté dotace: poskytnuta podpora v režimu "de minimis" ve výši 1. 175. 752,71 Kč, tj. 42.754,64 Euro
  Způsob financování: 85% z ESF a 15% ze státního rozpočtu ČR

 • Cíle projektu

  Projekt je zaměřen na tvorbu a následně pilotní ověření v oblasti stavebnictví pro tři profese (Stavební projektant, stavební dozor, stavbyvedoucí). Vzdělávací program (VP) bude vytvořen zcela nově včetně výukových podpor a to v německém a anglickém jazyce. V rámci projektu vznikne nejen tištěná podoba vzdělávacího programu (skripta, slovníky aj.), ale též bude vzdělávací program vytvořen v elektronické podobě a to jako e-learningová podpora.

  Celkem budou vytvořeny tři zcela nové vzdělávací programy pro tři profese ve stavebnictví ve dvou jazykových mutacích, v AJ a NJ. VP nejsou na sebe navázány, účastníci si budou moci vybrat, kterého vzdělávacího programu se v rámci pilotáže zúčastní. Samozřejmě mohou absolvovat všechny tři vzdělávací programy.

  Projekt je určen pro účastníky dalšího vzdělávání, kteří splňují podmínky cílové skupiny v Plzeňském kraji. Pilotáže budou probíhat ve dvou městech Plzeňského kraje, v Plzni a v Domažlicích. Pilotážní skupiny budou tvořeny 12 účastníky.

Projekty v brněnském kraji:
Projekt - Pokročilá AJ pro IT konzultanty

Společnost Miramare Group s.r.o. zahájila projekt podpory nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR v rámci Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl vyhlášen prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Identifikace projektu

  Název projektu: Pokročilá AJ pro IT konzultanty
  Název výzvy: Jihomoravský kraj. Výzva č. 5 pro GP - oblast podpory 3.2

  Registrační číslo projektu:
  CZ.1.07/3.2.04/05.0001

 • Doba trvání podpory


  Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 10. 2014

 • Cíle projektu

  Cílem celého programu je připravit oborové kurzy AJ pro IT konzultanty, prohloubit jejich sebevědomí v této oblasti a zvýšit tak globální konkurenceschopnost firem, pro které pracují.
  Projekt vychází a přispívá k naplnění záměrů těchto strategických dokumentů:- STRATEGIE ROZVOJE JMK - spec. cíl A3
  - PROGRAM ROZVOJE JMK - opatření A.1.14- STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JMK - opatření 1.1, 1.2 a 2.8- "I2010 - EVROPSKÁ INFORMAČNÍ SPOLEČNOST PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST"
  - strategický dokument EUCíle projektu jsou také v souladu s cíli OP VK a výzvy:
  A) Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace dalšího vzdělávání
  - hlavním cílem projektu je vytvořit 4 nové vzdělávací programy AJ pro IT konzultanty, které pomohou cílové skupině zvýšit si kvalifikaci (jazykovou vybavenost), lépe a efektivněji vykonávat svou práci
  - tyto programy bude čtyři, aby více reflektoval výchozí úroveň znalostí a potřeby cílové skupiny dle Evropského referenčního rámce
  - zvýšení kvalifikace IT pracovníků přispěje k sebevědomější schopnosti komunikovat v angličtině, odpadnou obavy a nejistoty pramenící malé znalosti angličtiny v konverzační roviněB) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o dalším vzdělávání ve JM kraji
  - tento projekt realizovaný pro cílové skupiny z JM kraje má za cíl rozšířit nabídku dalšího vzdělávání o nové vzdělávací programy pro IT konzultanty (IT specialisty, programátory apod.)
  - již v průběhu analýzy jsme do diskuse o dalším vzdělávání zapojili řadu firem z kraje (viz př. č. 9 Analýza), další oslovíme při pilotním ověřování (12 osob x 4 kurzy = 48 osob) a v rámci publicity, čímž se zvýší povědomí o nabídce vzdělávání mezi zaměstnanci a zaměstnavateli ve JM kraji.V průběhu projektu vzniknou tedy tyto výstupy:- 4 vzdělávací programy, včetně učebních podpor (skripta, audioukázky apod.)
  - 12 os. x 4 kurzy (= 48 osob) proškoleno v rámci pilotního ověření
  Podporované aktivity
  Název podporované aktivity:
  Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.

Projekt strojírenství

Společnost JŠ MIRAMARE, s.r.o. zahájila projekt podpory nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR v rámci Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl vyhlášen prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Identifikace projektu

  Název projektu: Zefektivnění jazykové výuky pro techniky, administrativní pracovníky a management strojírenských podniků v Jihomoravském kraji
  Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání 3.2

  Registrační číslo projektu:
  CZ.1.07/3.2.04/01.0102

 • Doba trvání podpory

  Doba trvání podpory:
  07/2010 až 03/2012

 • Cíle projektu


  - vytvoření inovované koncepce firemní výuky vybraných cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština) pro firemní praxi techniků, manažerů a administrativních pracovníků ve strojírenských firmách,
  - příprava výukových materiálů k jednotlivým modulům výuky a zpracování tematických slovníků
  - zpracování učebních materiálů, cvičení atd. do e-learningové podpory,
  - příprava testů
  - maximálně zefektivnit firemní jazykovou výuku se zřetelem na výuku odborného, popř. jinak zaměřeného jazyka (tj. ne všeobecný jazyk) implementaci celé řady inovací
  - zavedení projektového vyučování a interaktivních činností.

  KLÍČOVÉ AKTIVITY VZDĚLÁVÁNÍ: Jazyková výuka je především zaměřena na zaměstnance firem a živnostníků pracujících v oblasti strojírenství, popř. příbuzného zaměření. Výuka se bude nabízet v 5 následujících jazycích: angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština. Bude rozdělena do 3 zaměření (technické zaměření, administrativu a managment) pro 3 pokročilosti (začátečník, mírně pokročilý a středně pokročilý).

  Prvotním požadavkem studentů je efektivní výuka, tzn. v co nejkratší době ovládnout co nejvíce jazykových prostředků, proto byly zvoleny efektivní krátké moduly.

Projekt stavebnictví

Společnost JŠ MIRAMARE, s.r.o. zahájila projekt podpory nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR v rámci Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl vyhlášen prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Identifikace projektu

  Název projektu: Zefektivnění jazykové výuky pro techniky, administrativní pracovníky a management v oboru stavebnictví a oborů podobných v JmK
  Název oblasti podpory:
  Podpora nabídky dalšího vzdělávání 7.3.2

  Registrační číslo projektu:
  CZ.1.07/3.2.04/03.0011

 • Doba trvání podpory

  Doba trvání podpory:
  01/2012 až 06/2014

 • Cíle projektu

  Cílem projektu je zejména rozšířit a inovovat nabídku dalšího vzdělávání na jazykovém poli skrze:
  - vytvoření inovované koncepce firemní výuky vybraných cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština) pro firemní praxi techniků, manažerů a administrativních pracovníků ve stavebních firmách
  - příprava výukových materiálů k jednotlivým modulům výuky a zpracování tematických slovníků
  - zpracování učebních materiálů, cvičení atd. do e-learningové podpory
  - příprava testů
  - maximálně zefektivnit firemní jazykovou výuku se zřetelem na výuku odborného, popř. jinak zaměřeného jazyka implementaci celé řady inovací
  - zavedení projektového vyučování a interaktivních činností.

  KLÍČOVÉ AKTIVITY VZDĚLÁVÁNÍ:
  Jazyková výuka je především zaměřena na zaměstnance firem a živnostníků pracujících v oblasti stavebnictví, popř. příbuzného zaměření. Výuka se bude nabízet v 3 následujících jazycích: angličtina, němčina, ruština. Bude rozdělena do čtyř zaměření: architektura, pozemní stavitelství, vodohospodářské stavby, dopravní stavby, pro 3 pokročilosti: začátečník (A0, A1), mírně pokročilý (A2), středně pokročilý (B1).
  Prvotním požadavkem studentů je efektivní výuka, tzn. v co nejkratší době ovládnout co nejvíce jazykových prostředků, proto byly zvoleny efektivní krátké moduly: 3 x 45 min týdně po dobu 15 týdnů = 45h na modul.